1. പകരം1

   • അവ്യ. ഒന്നിന്‍റെ സ്ഥാനത്ത് മറ്റൊന്ന്
 2. പകരം2

   • നാ. പ്രതിക്രിയ
   • നാ. പ്രതിഫലം
   • നാ. മാറ്റം. (പ്ര.) പകരം ചോദിക്കുക = പ്രതിക്രിയചെയ്യുക
 3. പകരം3

   • നാ. പ്രകാശം
   • നാ. അഴക്
 4. പകാരം

   • നാ. "പ" എന്ന അക്ഷരം
X