1. പകരി

      • നാ. ചുറ്റല്‍
      • നാ. ഒരുതരം വെടിക്കോപ്പ്
  2. പാകാരി

      • നാ. പാകദ്വിട്ട്
X