1. പകര്‍ക്കുക

    പകരുക>പ്ര.

      • ക്രി. പകര്‍ത്തുക
X