1. പകര്‍ച്ചക്കാരന്‍

      • നാ. വിളമ്പുകാരന്‍ (ചോറും മറ്റും പകര്‍ന്നുകൊടുക്കുന്നവന്‍)
      • നാ. സദ്യയുടെ പകര്‍ച്ചയ്ക്ക് അവകാശമുള്ളവന്‍
X