1. പകര്‍ച്ചവ്യാധി

      • നാ. ആയുര്‍. പകരുന്ന രോഗം, സാങ്ക്രമികരോഗം
X