1. പകര്‍ത്തല്‍

    പകര്‍ത്തുക

      •   നാമരൂപം.
X