1. പകര്‍ത്തിയെഴുത്ത്

      • നാ. കോപ്പിയെഴുത്ത് (ഒരു മൂലരൂപംനോക്കി അതുപോലെ എഴുതല്‍, അപ്രകാരം എഴുതിയത്)
X