1. പകര്‍ത്തുക

    പകരുക>പ്ര.

      • ക്രി. അനുസരിക്കുക
      • ക്രി. പകര്‍ത്തിയെഴുതുക (കണ്ട് അതുപോലെ എഴുതുക)
X