1. പകര്‍പ്പ്

      • നാ. പകര്‍ത്തിയെഴുതിയത്. (പ്ര.) നേര്‍പ്പകര്‍പ്പ്
X