1. പകലന്തിയോളം

      • അവ്യ. നേരം വെളുത്താല്‍ വൈകുന്നതുവരെ, പ്രഭാതം മുതല്‍ പ്രദോഷം വരെ
X