1. പകഴി1

   • വി. നല്ല
   • വി. പിളര്‍ന്ന
 2. പകഴി2

   • നാ. അമ്പ്
   • നാ. അമ്പിന്‍റെ കൂട
X