1. പ1

   •   മലയാള അക്ഷരമാലയിലെ ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ വ്യഞ്ജനാക്ഷരം (വായുപ്രവാഹത്തെ രണ്ടുചുണ്ടുകളും കൂട്ടിത്തടഞ്ഞുവിട്ടുച്ചരിക്കുന്ന വിരാമസ്വനം. ശ്വാസിയും അല്‍പപ്രാണവും ആയ ഖരം).
 2. പ2

   • വി. പാനംചെയ്യുന്ന, കുടിക്കുന്ന (പദാന്തത്തില്‍ പ്രയോഗം. ഉദാ: ക്ഷീരപന്‍, മദ്യപന്‍)
 3. പ3

   • വി. പാലിക്കുന്ന, രക്ഷിക്കുന്ന (പദാന്തത്തില്‍ പ്രയോഗം. ഉദാ: അജപന്‍, ഭൂപന്‍)
 4. പ4

   • നാ. സംഗീ. പഞ്ചമം, സപ്തസ്വരങ്ങളില്‍ അഞ്ചാമത്തെതിനെ കുറിക്കുന്ന ചിഹ്നം
X