1. ഫക്കിക

   • നാ. കൗശലം, വഞ്ചന
   • നാ. തെറ്റായ ധാരണ
   • നാ. തെളിയിക്കപ്പെടേണ്ട വാക്യം
   • നാ. ഉപദാനം
X