1. ഫക്കീര്‍

    അറ.

      • നാ. പക്കീര്‍, ഭിക്ഷു, സന്ന്യാസി
X