1. ഫട

      • നാ. ഫണം
  2. ഫട്

      • നാ. മന്ത്രാച്ചാരണത്തില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദം
X