1. ഫണഭൃത്ത്

      • നാ. പാമ്പ്
      • നാ. ഒമ്പത് എന്ന സംഖ്യ
X