1. ഫണമണി

      • നാ. പാമ്പിന്‍റെ പത്തിയില്‍ ഉള്ളതായി കരുതപ്പെറുന്ന രത്നം
X