1. ഫണിതല്പകന്‍

      • നാ. വിഷ്ണു (അനന്തനാകുന്ന കിടക്കയില്‍ ശയിക്കുന്നതിനാല്‍)
X