1. ഫയസല്‍

    അറ.

      • നാ. തീര്‍പ്പ്, തീര്‍പ്പുണ്ടാകല്‍
X