1. ഫറവോന്‍

      • നാ. ക്രിസ്തു. മിസ്രയീമിലെ (ഈജിപ്തിലെ) രാജാവ്
X