1. ഫലകം

   • നാ. ഉള്ളങ്കൈ
   • നാ. താമരയല്ലി
   • നാ. ആസനം
   • നാ. കടലാസ്സ്
   • നാ. പരിച
   • നാ. നാഗപ്പൂവ്
   • നാ. തീണ്ടാരി
   • നാ. പലക
   • നാ. നെറ്റിയുടെ അസ്ഥി
   • നാ. ഫലം, ലാഭം
X