1. ഫലകണ്ടകം

      • നാ. പ്ലാവ് (കായില്‍ മുള്ളുള്ളതിനാല്‍)
X