1. ഫലതഃ

      • അവ്യ. ഫലമായി
  2. ഫലദ

      • വി. ഫലം നല്‍കുന്ന
X