1. ഫലദ

      • വി. ഫലം നല്‍കുന്ന
  2. ഫലതഃ

      • അവ്യ. ഫലമായി
X