1. ഫലദ്രുമം

      • നാ. പ്ലാവ്
      • നാ. കായ്ക്കുന്ന മരം
X