1. ഫലപാകം

      • നാ. പെരുംക്ലാവ്
      • നാ. ഫലങ്ങള്‍ പാകമാകല്‍
      • നാ. നീര്‍നെല്ലി
X