1. ഫലപാകാന്തം

      • നാ. കായ്മൂക്കുമ്പോള്‍ നശിക്കുന്ന സസ്യം (നെല്ല്, ചാമ മുതലായവപോലെ)
X