1. ബംഭരം

      • നാ. വണ്ട്
      • നാ. ഈച്ച
  2. ഭംഭരം

      • നാ. ബംഭരം, വണ്ട്
X