1. ബംഭരാളി

      • നാ. ഒരിനം ഈച്ച
  2. ഭംഭരാളി

      • നാ. കാട്ടീച്ച, മശകം
X