1. ബകചരന്‍

      • നാ. കപടഭക്തന്‍ (ബകത്തെ പോലെ ആചരിക്കുന്നവന്‍)
X