1. ബകപഞ്ചകം

      • നാ. കാര്‍ത്തികമാസം ശുക്ലപക്ഷത്തിലെ ഒടുവിലത്തെ അഞ്ചുദിവസം
X