1. ബകി

   • നാ. പൂതന
   • നാ. വന്ധ്യകളിലൊരുവിഭാഗം
 2. ഭഗി

   • വി. ഐശ്വര്യമുള്ള
   • വി. ശോഭയുള്ള
 3. ഭാഗി

   • നാ. ഉടമ
   • നാ. ഭാഗ്യവാന്‍
   • നാ. പങ്കുള്ളവന്‍, കൂറുകാരന്‍
X