1. ബങ്കളാവ്

      • നാ. മണിമന്ദിരം, പാശ്ചാത്യരീതിയില്‍ പണിചെയ്ത വീട്
X