1. ബടു

      • നാ. വടു
  2. ബഡു

      • നാ. അമ്പലങ്ങളില്‍ അടിച്ചുതളി നടത്തുന്ന ബ്രാഹ്മണന്‍
X