1. ബട്ടണ്‍

      • നാ. കുടുക്ക്, പിത്താന്‍ (ഉടുപ്പിന്‍റെയും മറ്റും രണ്ടുപാളികളെ ബന്ധിപ്പിക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത്)
X