1. ബഡവ

      • നാ. പെണ്‍കുതിര
      • നാ. അശ്വിനി
      • നാ. ബ്രാഹ്മണി
X