1. ബഡിശം

      • നാ. ബളിശം, ചൂണ്ടല്‍ (വലിയ മത്സ്യങ്ങളെ പിടിക്കുന്നത്)
X