1. ബഡുവാ(സ്)

      • നാ. കള്ളന്‍
      • നാ. ചതിയന്‍
X