1. ബത്തി

   • നാ. വര്‍ത്തി, തിരി
   • നാ. വള. ഉദാഃ അഗര്‍ബത്തി
 2. ഭാതി

   • നാ. ജ്ഞാനം
   • നാ. പ്രകാശം
   • നാ. പ്രതീതി
X