1. ബദര

   • നാ. പന്നിക്കിഴങ്ങ്
   • നാ. വിഷ്ണുക്രാന്തി
   • നാ. പാല്‍മുതക്ക്
   • നാ. കുരുപ്പരുത്തി
   • നാ. അരത്ത
 2. ബാദര

   • വി. പഞ്ഞികൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ
   • നാ. കുരുപ്പരുത്തിച്ചെടി
 3. ഭദ്ര1

   • വി. അനുകൂലമായ
   • വി. മനോഹരമായ
   • വി. പ്രിയപ്പെട്ട
   • വി. ഭാഗ്യമുള്ള
   • വി. ശുദ്ധമായ
   • വി. സുരക്ഷിതമായ
   • വി. നന്മയുള്ള
   • വി. അനുഗ്രഹീതമായ
 4. ഭദ്ര2

   • നാ. പശു
   • നാ. സുഭദ്ര
   • നാ. ശ്രീകൃഷ്ണന്‍റെ ഒരു പത്നി
   • നാ. ഉതഥ്യന്‍റെ ഒരു ഭാര്യ
   • നാ. ദ്വിതീയ സപ്തമി ദ്വാദശി എന്നീ തിഥികളിലോരോന്നും
   • നാ. ഭദ്രകാളി (ഒട്ടേറെ സസ്യങ്ങള്‍ക്കു ഭദ്രയെന്നു പേരുണ്ട്)
 5. ഭാതൃ

   • നാ. സൂര്യന്‍
X