1. ബദരം

   • നാ. ലന്തമരം
   • നാ. ലന്തക്കായ്, ലന്തക്കുരു
   • നാ. ദേവസര്‍ഷപകം
   • നാ. പഞ്ഞിക്കുരു
   • നാ. ഒരു തൂക്കം (ലന്തക്കുരുവിന്‍റെ തൂക്കം)
 2. ബധ്രം

   • നാ. കാരീയം
 3. ബാദരം

   • നാ. ജലം
   • നാ. ഇലന്ത
   • നാ. പട്ട്
   • നാ. കുരുപ്പരുത്തി
   • നാ. വലംപിരിശംഖ്
   • നാ. പഞ്ഞികൊണ്ടുള്ള തുണി
 4. ഭദ്രം

   • നാ. കാള
   • നാ. മുത്തങ്ങ
   • നാ. ആന
   • നാ. ചതുരക്കള്ളി
   • നാ. ദേവതാരം
   • നാ. ഭാഗ്യം
   • നാ. ഇരുമ്പ്, ഉരുക്ക്
   • നാ. ഒരിനം കക്ക
   • നാ. കടമ്പ
   • നാ. വിസ്താരം
   • നാ. കരിങ്കുരികില്‍
   • നാ. മേരുപര്‍വതം
   • നാ. പൊന്ന്
   • നാ. മംഗളം
   • നാ. ഉറപ്പ്
   • നാ. സുഖം, തൃപ്തി, ആനന്ദം
   • നാ. ഒരു സുഗന്ധപ്പുല്ല്
   • നാ. കരുതല്‍, സുരക്ഷിതത്വം
   • നാ. നല്ലത്
   • നാ. സൂക്ഷ്മമായത്
   • നാ. കറുത്തആമ്പല്‍
   • നാ. (ജ്യോ.) ഏഴാമത്തെ കരണം
   • നാ. ശൂന്യം (കവടിവയ്പ്പില്‍) (പ്ര.) ഭദ്രമാക്കുക = സുരക്ഷിതമാക്കുക
 5. ഭാദ്രം

   • നാ. പ്രാഷ്ഠപദമാസം, കന്നി-തുലാം
X