1. ബദരി

   • നാ. ബ്രഹ്മി
   • നാ. പഞ്ഞി
   • നാ. ഇലന്ത
   • നാ. തുടരി
   • നാ. ഒരു പുണ്യസ്ഥലം (ബദരീനാഥം)
X