1. ബദാം

   • നാ. ഒരു വൃക്ഷം
 2. ബാദാം

  പേര്‍.

   • നാ. ഒരു മരം (ഇതിന്‍റെ പരിപ്പ് പോഷകമൂല്യമുള്ളതാണ്)
 3. ഭാതം

   • നാ. പ്രഭാതം, വെളുപ്പാന്‍കാലം
X