1. ബദ്ധ

   • വി. രചിക്കപ്പെട്ട
   • വി. വേരുറച്ച
   • വി. ബന്ധിക്കപ്പെട്ട, തടവിലാക്കപ്പെട്ട
   • വി. അമര്‍ത്തപ്പെട്ട, ചേര്‍ക്കപ്പെട്ട
   • വി. കട്ടപിടിച്ച
X