കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ബവന്തി1

   • നാ. ഭവിക്കുന്നവള്‍
   • നാ. ഗുണവതിയായ ഭാര്യ
 2. ഭവന്തി2

   • ക്രി. "ഭവത്" എന്നതിന്‍റെ ബഹുവചനം
X