1. ബവന്തി1

      • നാ. ഭവിക്കുന്നവള്‍
      • നാ. ഗുണവതിയായ ഭാര്യ
  2. ഭവന്തി2

      • ക്രി. "ഭവത്" എന്നതിന്‍റെ ബഹുവചനം
X