കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭംഗ

   • നാ. കഞ്ചാവ്
   • നാ. ചണം, ചണവിത്ത്
 2. ഭാംഗ

   • വി. കഞ്ചാവുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ
X