1. ഭംഗ

      • നാ. കഞ്ചാവ്
      • നാ. ചണം, ചണവിത്ത്
  2. ഭാംഗ

      • വി. കഞ്ചാവുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ
X