1. ഭംഗി

   • നാ. വിഭാഗം
   • നാ. വിനയം
   • നാ. മുഖസ്തുതി
   • നാ. തിരമാല
   • നാ. വളവ്
   • നാ. പരമ്പര
   • നാ. ഉടവ്, ചതവ്
   • നാ. തൂപ്പുകാരന്‍
   • നാ. അഴക്, മനോഹാരിത
   • നാ. മോടി (വസ്ത്രധാരണരീതിയില്‍)
   • നാ. ക്രമം, ചേര്‍ച്ച
   • നാ. ചതി, വേഷം മാറ്റം
   • നാ. പൊങ്ങിയും താണുമിരിക്കല്‍
X