കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭംഗുരത

      • നാ. ഭംഗുരമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ
X