കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭംഭരം

   • നാ. ബംഭരം, വണ്ട്
 2. ബംഭരം

   • നാ. വണ്ട്
   • നാ. ഈച്ച
X