കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭക്ത

   • വി. സേവിക്കപ്പെട്ട
   • വി. ഭക്തിയുള്ള
   • വി. ഭാഗിക്കപ്പെട്ട
   • വി. പചിക്കപ്പെട്ട
 2. ഭാക്ത

   • വി. ആശ്രയിക്കുന്ന
   • വി. അന്യനാല്‍ പോറ്റപ്പെട്ടുന്ന
   • വി. ഭക്ഷ്യമായ
   • വി. മുഖ്യമല്ലാത്ത
X